Skip to main content
Andrei Munteanu
Member (MD)

Professional Background

Andrei Munteanu a activat ca Lector la Facultatea Economie și Management, Universitatea Jiujiang, (China), unde a predat următoarele cursuri: Marketing global, Business internațional, Plăți internaționale, Comerț internațional, Cooperare economică internațională, Studii de piață, Resurse umane (în turism și industria ospitalității), Logistică și rețele furnizări, Uniunea Europeană, Abilități de afaceri; și la Facultatea economie și management, Universitatea Jiangxi de medicină tradițională chineză; cursuri predate (online): Contabilitate managerială, Resurse umane internaționale.
La moment dl Munteanu activează în calitate de recenzent inter-pares pentru revistele științifice internaționale: ”International Journal of Networking and Virtual Organizations”/ “Revista internațională de organizare a rețelelor și organizațiilor virtuale” (IJNVO) și „Electronic Commerce  
Research”/„Cercetări în domeniul comerț electronic”, și predă cursuri la UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Formare Continuă, ca lector universitar, în: Managementul schimbării, Tendințe în dezvoltarea liderismului, Managementul organizației. 

Vision

Dedicat conceptului de educație producătoare de randament și domeniului Relații Economice Internaționale.

Role at the MIT-Center

În cadrul Organizației Obștești ”MIT-Center”, dl Munteanu ar dori să promoveze ideea introducerii educației economice în programul general de studii, precum și a modificării politicii existente de elaborare a planurilor de învățământ, punând accentul pe educație ca o componentă economică.

Contact Info
Education
2014 - cursuri de Formare de Formatori și Mediere Comercială, Centrul de Soluționare Eficientă a Disputelor (CEDR), Marea Britanie.
2000-2001 - Masterat la Institutul de Educație Internațională, Universitatea din Stockholm, Suedia.
1999 – bursa de merit, cursul „Politici macroeconomice”, Institutul de Cercetări Economice al Japoniei, Agenția Japoniei de Cooperare Internațională (JICA), Tokio, Japonia.
1999 – bursa de merit, cursul „Dezvoltare durabilă” (Centrul Internațional al Japoniei (IDCJ), Tokio, Japonia.
1998 – Facultatea finanțe și bănci, Academia de Studii Economice din Moldova, Chișinău.
1994 - curs de „Management Bancar și Financiar” la Institutul Național de Management Bancar, or. Pune, India.
1994 - cursuri de „Studii ale Piețelor Internaționale la REUTERS Open University”, București, Romania.
1990 – Studii de licențiat, Facultatea de limbi străine, secția engleză și franceză la Universitatea Pedagogică de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova.

Andrei Munteanu

Member

Image
English
PUBLICAȚII:
1. Articol: ”Economia socială din perspectiva viitorului”/”Social Economy - A View To The Future”. În: Economie Socială, Nr. 1/2021. Revistă științifică a AAP a R.M., prin ”Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenorialului social”, program finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul ENI, ISSN 2587-4179, p. 70-82.
2. Articol: „Populistic Economics As Antipode To National Security”/”Economia populistă ca antipod al securității naționale”. În: Lucrările simpozionului internațional: Experiență. Cunoștințe. Provocări contemporane „Înapoi în viitor. Provocări și perspective social-economice”, 27-28 mai 2021, Editura ”ARTIFEX”, București, p. 766-784, ISBN 978-606-8716-59-6.
3. Articol: „Keeping Country Economies in Good Shape”/”Menținerea economiilor de țară în stare bună”. În: Lucrările simpozionului internațional: „Experience. Knowledge. Contemporary Challenges/Contemporary Economy and Society. Challenges and Solutions”//”Experiență. Cunoștințe. Provocări contemporane/Economia și societatea contemporană. Provocări și soluții”, Editura ”ARTIFEX”, București, pag. 536-548. ISBN: 978-606-8716-57-2.
4. Articol: “International Economic Interdependence and Political Economy - Anticipation for Better Defensible Decisions”/ “Interdependența economică internațională și economia politică - Anticipare pentru decizii mai sigure”. Publicație a simpozionului internațional: Experience. Knowledge. Contemporary Challenges "Innovative economic-social Approaches in the Knowledge Society", Dec. 12-13, 2019, Editura ”ARTIFEX”, București, ISBN: 978-606-8716-50-3, p. 98-112.
5. Articol: Puzzle-approach Learning as Means of Raising Economics' Production Function/Abordare-tip puzzle ca mijloc de învățare pentru creșterea funcției productivității științelor economice. Publicație a simpozionului internațional: Experience. Knowledge. Contemporary Challenges "Innovative economic-social Approaches in the Knowledge Society", Dec. 12-13, 2019, Editura ”ARTIFEX”, București, ISBN: 978-606-8716-50-3, p. 98-112.
6. Articol: Strategies for the Economists' Training and Statehood Sovereignty/"Strategii de formare a economiștilor și suveranitatea statului", în Revista de Studii în Domeniul Muncii și Social, vol. 1, Nr. 1, 2017, a Institutului Național de Cercetare Științifice în Domeniul Muncii și Protecției Sociale (INCSMPS), București, ISSN 2601-275X.
7. Articol: Economics of Education as Guidance to Fighting Inequality/Economia educației ca ghidare în combaterea inegalității. În: Euromentor Journal Studies About Education, Volume X, No. 4/Dec. 2019, ISSN 2068-780X p. 45-62.
8. Articol: ”Economics of Education as Guidance on Investments in the National Economy”/”Economia educației ca ghidare a investițiilor în economia națională”, în: revista științifică internațională VIRTUS, No. 9, 2016, p. 211, ISSN 2415-3133 (online).
9. Articol: Economia educației ca reflectare a investițiilor în economia națională” (Ro.), În: Revista de studii Interdisciplinare a universității C. Stere, editat de: Vasiliana ’98 (acreditat CNCS-Romania), No. 1(9), 2016, p. 81-89, ISSN 2457-5550.
10. Monografie: ”Valorizarea economică a educației”, editura ”Print-Caro”, ISBN: 978-9975-56-379-6.
11. Articol: ”New Dimensions in Internațional Comparative Analysis: Education Economy in China and Moldova”. În: Classical and Innovative Approaches of Contemporary Economic Thought, II-nd edition, mai, 2016, Academy of Economic Studies of Moldova-Austrian Economics Center, p. 113, Chișinău, 2016, ISBN: 978-9975-75-844-4.
12. Articol: ”Valoarea intangibilă a activelor în economia contemporană și factorii de producere a acestora în Republica Moldova”. În: Abordări clasice și inovatoare în gândirea economică contemporană, materialele Conferinței științifice internaționale, ASEM, Ediția I, mai 2015, p. 149, Chișinău; ISBN: 978-9975-75-782-9.
13. Monografie-broșură: “Deznodământul”, lucrare de popularizarea a științei. Editura “Print-Caro”, 2012.
14. Articol: „Nevoia de pragmatizare a educaţiei”. În: „Științe ale Educaţiei”, Studia Universitas, USM, nr. 5(45), 2011.
15. Articol: “Perspectivele economiei turismului în Republica Moldova”. În: Analele ULIM, Seria economică, Vol. 12, 2012, ULIM.
16. Articol: ”Calitatea educației în R. Moldova - aspecte psihologice și social-economice” (Ro.). În: „Eficientizarea învățământului - vector al politicilor educaționale moderne”/”Raisng education efficiency - vector of modern educational policies”. Materialele conferinței științifice internaționale din 11-12 dec., 2014, Academia de științe a Moldovei, Institutul de Științe ale Educației din Moldova, Vol. II, p. 389-394.
17. Articol: „Repere comparative ale economiei turismului: așteptări și realitatea în R.M.” În: Turismul și dezvoltarea comunitară. Sesiune științifică națională cu participare internațională. Ediția I, sep. 26-27, 2014, Universitatea de Studii Europene din Moldova (USEM), Chișinău, 2014. p. 136-147.

(Co-autor:)
a) Balan, I., Munteanu, A. Using own random selection in drawing statistical samples in auditing. În: Tezele conferinței științifice internaționale, ULIM. Chișinău, 2013, p. 151-154, 0,30 c.a.ISBN 978-9975-64-235-4;
b) Balan, I., Munteanu, A. Essence and differences between inspection and internal audit. În: Tezele conferinței științifice internaționale, ULIM. Chișinău, 2013, p. 41-44, 0,30 c.a.ISBN 978-9975-124-30-0;
c) Internal Note ”Poverty in Moldova, 2002: Preliminary Results”/Notă informativă „Sărăcia în Moldova, 2002: rezultate preliminare” (părțile 1 și 2);
d) Notă informativă: ”Sărăcia în Moldova 2001: Rezultate preliminare”.
e) Republica Moldova: Strategia de dezvoltare, ianuarie 1998;
f) Sondaj economic: Moldova în Tranziție No. 3 (aprilie 1999);
g) Raportul Naţional al Dezvoltării Umane, 1999;
h) Evaluare de țară. Republica Moldova, Septembrie 2000;
i) Raportul Naţional al Dezvoltării Umane, Moldova 2000;
j) Sondaj economic: Moldova în tranziție No. 8 (iul., 2001);
k) Confidence Building Measures and Conflict Regulating Strategies in Divided Societies: Macedonia și Moldova/ Măsuri de dezvoltare a confidenței și strategii de reglementare a conflictelor în societățile divizate. Editura ARC, 2001;
l) Monitorizarea politicilor anti-corupție în Republica Moldova. Materialele conferinței din Chișinău, 4 noi, 2009. Transparency International- Moldova.